"Ulica Kreatywna - KORKI w mieście. Poszerzenie wsparcia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej."
Przedmiotem projektu jest poszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej „Ulica
Kreatywna” poprzez zwiększenie miejsc (stworzenie dodatkowego zespołu streetworkerów) oraz rozszerzenie oferty wsparcia
o bezpłatne douczanie i korepetycje oraz o działalność drop-in centre. Głównym celem projektu jest wzmocnienie
pozytywnego oddziaływania wychowawczego poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie środowiskowego systemu pracy
z dzieckiem i jego rodziną dla 30 osób z terenu Bielska-Białej, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. Projekt realizowany
będzie na terenie Bielska-Białej a grupą docelową są dzieci i młodzież z terenu miasta, zagrożone wykluczeniem oraz ich
rodzice/opiekunowie. Wzmocnienie pozytywnego oddziaływania wychowawczego poprzez zwiększenie liczby miejsc i
rozszerzenie środowiskowego systemu pracy z dzieckiem i jego rodziną dla 30 osób z terenu Bielska-Białej, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.
nazwa beneficjenta
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA
wartość projektu: 365 872,50
dofinansowanie z UE: 310 991,62 PLN